Algemene Voorwaarden

Bekijk

Cursusvoorwaarden

Bekijk

Congres Voorwaarden

Bekijk
Somers Voet Service BV
Algemene bepalingen

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
SVS bv: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Somers Voet Service BV., gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Breukelen en alle aan haar gelieerde vennootschappen;
Opdrachtgever: degene aan wie SVS bv een aanbieding heeft gedaan en/of degene met wie SVS bv een overeenkomst heeft gesloten;
Apparatuur: De door SVS bv aan Opdrachtgever verhuurde en terbeschikkinggestelde apparatuur en programmatuur, daaronder begrepen alle randapparatuur en overige toebehoren, een en ander in de ruimste zin van het woord. Indien in deze algemene voorwaarden “zaak” of “zaken” wordt vermeld, wordt hieronder ook Apparatuur verstaan.
Diensten: De door SVS bv aan Opdrachtgever verrichte diensten, een en ander in de ruimste zin van het woord. Indien in deze algemene voorwaarden “zaak” of “zaken”wordt vermeld, wordt hieronder ook diensten verstaan.

 

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van SVS bv en op alle overeenkomsten tussen SVS bv en Opdrachtgever.
2.2 SVS bv wijst uitdrukkelijk eventueel door de Opdrachtgever van toepassing verklaarde voorwaarden van de hand, ook in het geval van een eventuele eerdere verwijzing van de Opdrachtgever naar dergelijk voorwaarden. Toepasselijkheid van voorwaarden van de Opdrachtgever dient uitdrukkelijk schriftelijk met SVS bv te worden overeengekomen.
2.3 Bij tegenstrijdigheid van deze voorwaarden met die van Opdrachtgever prevaleren deze voorwaarden.
2.4 De algemene bepalingen van deze voorwaarden gelden ook ten aanzien van de in de bijzondere bepalingen geregelde aangelegenheden, tenzij de bijzondere bepalingen hiervan afwijken.

 

3. Aanbod en overeenkomst
3.1 Alle offertes – waaronder mede concept-(huur)overeenkomsten, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, schema’s, prijsopgaven, materiaallijsten en overige documentatie worden verstaan – zijn vrijblijvend, tenzij de offerte een termijn voor aanvaarding bevat of anderszins uitdrukkelijk is aangegeven dat de offerte niet vrijblijvend is.
3.2 Indien een offerte van SVS bv een vrijblijvend aanbod omvat en dit aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft SVS bv het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door Opdrachtgever te herroepen.
3.3 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat SVS bv een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat daadwerkelijk door SVS bv uitvoering is gegeven aan de overeenkomst.
3.4 Mondelinge overeenkomsten en afspraken binden SVS bv niet, tenzij deze door SVS bv schriftelijk zijn bevestigd. Wijzigingen van technische aard worden door SVS bv voorbehouden. Beschrijvingen in offertes zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar binden SVS bv niet.
3.5 Afwijkingen van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst en van deze voorwaarden binden SVS bv slechts indien deze schriftelijk worden overeengekomen.
3.6 SVS bv heeft het recht, indien de opdracht voor de levering of terbeschikkingstelling van een zaak of het verrichten van diensten of werkzaamheden wordt geannuleerd, alle kosten, die SVS bv heeft moeten maken om de aanbieding te kunnen verstrekken, aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

4. Wijzigingen en meerwerk
4.1 Door Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht respectievelijk het tot standkomen van de overeenkomst met SVS bv alsnog verlangde wijzigingen in de (uitvoering van de) overeenkomst moeten door Opdrachtgever schriftelijk aan SVS bv worden gemeld, vóórdat SVS bv een aanvang met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt. Indien de door Opdrachtgever gewenste wijzigingen naar het oordeel van SVS bv een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, is SVS bv gerechtigd op deze grond de overeenkomst met Opdrachtgever buitengerechtelijk te ontbinden. SVS bv is in dit geval niet aansprakelijk voor enige dientengevolge door Opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.
4.2 Indien SVS bv de wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst aanvaardt, is Opdrachtgever verplicht alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk aan SVS bv te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van Opdrachtgever ter zake van de met SVS bv gesloten overeenkomst.
4.3 Indien de in dit artikel bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in de uitvoering van de overeenkomst ontstaat, zullen de door SVS bv opgegeven termijnen worden verlengd met de periode van de vertraging, onverminderd het in deze voorwaarden ter zake van overmacht bepaalde. SVS bv is ter zake van de vertraging nimmer aansprakelijk jegens Opdrachtgever.
4.4 Indien SVS bv voor het overige meent dat sprake is van meerwerk, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan Opdrachtgever. SVS bv zal Opdrachtgever daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst alsmede van aan het meerwerk verbonden kosten.
4.5 Indien Opdrachtgever niet binnen vier werkdagen na de ontvangst van de in lid 4 bedoelde mededeling van SVS bv heeft laten weten bezwaar te hebben tegen het meerwerk, wordt Opdrachtgever geacht dit meerwerk te hebben aanvaard en is Opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan SVS bv te voldoen.

5. Termijnen
5.1 De door SVS bv in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan de Opdrachtgever opgegeven termijnen hebben slechts een indicatieve strekking en zijn nimmer fatale termijnen, ook niet indien het gaat om uiterste termijnen.
5.2 Indien buiten de in artikel 4 bedoelde gevallen de uitvoering van de overeenkomst door SVS bv niet binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, zal SVS bv Opdrachtgever zo spoedig mogelijk de termijn opgeven, waarbinnen de overeenkomst kan worden uitgevoerd.
5.3 Indien enige door SVS bv opgegeven termijn wordt overschreden, is SVS bv terzake eerst in verzuim nadat Opdrachtgever SVS bv schriftelijk in gebreke heeft gesteld en SVS bv een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk overeengekomen termijn voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.

 

6. Betaling en niet-nakoming
6.1 Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden op de volgende tijdstippen:

6.2 Betalingen dienen plaats te vinden op een door SVS bv aan te wijzen bank- of girorekening.
6.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan ter zake van zijn betalingsverplichtingen verrekening toe te passen. Alle door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds allereerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en (gerechtelijke of
buitengerechtelijke) kosten en vervolgens van die faktuurbedragen, welke het langst verschuldigd zijn, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op andere facturen.
6.4 De aanwezigheid van een klacht omtrent enige prestatie van SVS bv geeft Opdrachtgever nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen.
6.5 SVS bv heeft het recht te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, dan wel (extra) zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever te verlangen.
6.6 Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij zonder voorafgaande ingebrekestelling over het openstaande factuurbedrag een rente van 1,5% per maand aan SVS bv verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Voorts zijn alsdan voor rekening van Opdrachtgever alle (buiten)gerechtelijke kosten die SVS bv ter zake de incassering van de vordering(en) op Opdrachtgever moet maken, onverminderd de SVS bv overige toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding of nakoming. Deze kosten worden gesteld op 15% van het openstaande factuurbedrag, inclusief BTW, tenzij de werkelijk gemaakte kosten meer bedragen. In dat geval komen de werkelijk gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten volledig voor rekening van Opdrachtgever.
6.7 Het bestaan en het beloop van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever zal zijn bewezen door een uittreksel uit de administratie van SVS bv.

 

7.1 Bij overeenkomsten van koop en verkoop:
Betaling dient te geschieden bij aflevering van de zaken.
7.2 Bij onderhoudsovereenkomsten:
Een bedrag gelijk aan de eerste overeengekomen onderhoudstermijn dient op de dag
van installatie van de (door SVS bv (af)geleverde) zaken bij vooruitbetaling te worden
voldaan. De volgende onderhoudstermijnen dienen, behoudens afwijkende afspraken,
telkens, eveneens bij vooruitbetaling, te worden voldaan op de eerste dag van elke
kalendermaand.
7.3 Bij overeenkomsten tot het verrichten van diensten en/of werkzaamheden: Betaling
van de aan SVS bv verschuldigde bedragen dient binnen twee weken na de
beëindiging en/of voltooiing van de diensten en/of werkzaamheden door SVS bv
plaats te vinden. Bij overeenkomsten tot het verrichten van diensten en/of
werkzaamheden langer dan 2 maanden zal SVS-bv naar ratio van het totaal bedrag
maandelijks factureren.
7.4 Bij overeenkomsten tot verhuur/terbeschikkingstelling van Apparatuur en/of andere
roerende zaken:
De periodieke huurprijs zoals omschreven in artikel 15 is bij vooruitbetaling door
Opdrachtgever zonder korting of verrekening verschuldigd. De betaling van de eerste
maandelijkse huurprijs zal dienen plaats te vinden aan SVS bv bij aflevering van de
Apparatuur en/of andere roerende zaken, terwijl betaling van de volgende
huurtermijnen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na ontvangst van de daartoe
strekkende factuur van SVS bv.

 

7. Opschorting en ontbinding
7.1 Indien Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen jegens SVS bv niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is SVS bv gerechtigd – onverminderd alle overige aan SVS bv toekomende rechten – de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever (daaronder ook begrepen het (doen) verrichten van reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden) op te schorten totdat Opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens SVS bv is nagekomen. 7.2 SVS bv heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien:
(a) prake is van blijvende overmacht als bedoeld in artikel 8.1 van deze algemene voorwaarden;
(b) Opdrachtgever ondanks deugdelijke ingebrekestelling één of meer van zijn verplichtingen jegens SVS bv uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig, niet volledig of niet deugdelijk nakomt;
(c) Aan Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd of Opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, de schuldsaneringsregeling op Opdrachtgever van toepassing wordt verklaard, Opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept;
(d) de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van Opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland worden verplaatst;
(e) het vermogen van Opdrachtgever onder bewind of beheer wordt gesteld, op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag tenminste één maand wordt gehandhaafd, dan wel anderszins op het vermogen van Opdrachtgever verhaal wordt gezocht;
(f) de zeggenschapsverhoudingen zich bij Opdrachtgever zodanig wijzigen, dat hierdoor een behoorlijke nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever niet meer kan worden gewaarborgd of in gevaar komt.
7.3 Opdrachtgever is verplicht SVS bv onverwijld te informeren indien zich één van de in lid 2 genoemde gevallen voordoet. Opdrachtgever zal SVS bv ook overigens alle
informatie verschaffen die SVS bv voor de uitoefening van haar rechten uit de overeenkomst met Opdrachtgever noodzakelijk mocht achten.

 

8. Overmacht
8.1 In geval van blijvende overmacht, waaronder is te verstaan een omstandigheid waarop SVS bv geen invloed heeft en die de levering respectievelijk de prestatie belemmert of onmogelijk maakt, zoals een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, een transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers van SVS bv, is SVS bv gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden te verklaren. SVS bv is ter zake jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door Opdrachtgever gelden schade, van welke aard en omvang dan ook.
8.2 In geval van tijdelijke overmacht is SVS bv gerechtigd de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan. Opdrachtgever kan in dit geval (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen indien in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd dat hij de zaken respectievelijk de prestatie als gevolg van de vertraging alsnog accepteert, zulks onverminderd de (betalings-)verplichtingen van Opdrachtgever ter zake van het reeds door SVS bv uitgevoerde deel van de overeenkomst. Opdrachtgever heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan uitsluitend (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst vorderen binnen vijf werkdagen nadat SVS bv hem van de tijdelijke onmogelijkheid om aan de overeenkomst te voldoen op de hoogte heeft gesteld.

 

9. Klachten
9.1 Opdrachtgever is gehouden SVS bv terstond in kennis te stellen omtrent klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst door SVS bv. Klachten dienen in ieder geval binnen drie dagen nadat de overeenkomst is uitgevoerd, dan wel de oorzaken voor de klachten zijn ontdekt respectievelijk hadden moeten worden ontdekt, aan SVS bv schriftelijk te worden gemeld, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens SVS bv in verband met bedoelde klachten vervalt. 9.2 Indien SVS bv de klacht gegrond acht, is SVS bv gerechtigd de betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen. SVS bv is in dit verband niet aansprakelijk voor enige door Opdrachtgever ten gevolge van de klachten geleden schade, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van SVS bv.
9.3 Klachten omtrent de uitvoering van de overeenkomst door SVS bv geven Opdrachtgever nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen jegens SVS bv op te schorten.

 

10. Aansprakelijkheid en vrijwaring
10.1 SVS bv is niet aansprakelijk voor enige door Opdrachtgever (of derden) geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst – daaronder begrepen schade aan in eigendom van de opdrachtgever of derden toebehorende zaken alsmede gevolg – of bedrijfsschade, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van SVS bv.
10.2 Indien en voor zover op SVS bv enige aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever mocht blijken te rusten, is de totale aansprakelijkheid van SVS bv, uit welke hoofde dan ook, beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst (hoofdzakelijk) een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één kalenderjaar. De totale vergoeding voor directe schade zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van SVS bv wordt uitgekeerd, doch in geen geval meer dan € 50.000,- (vijftigduizend euro) per gebeurtenis.
10.3 Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan:
(a) de redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt om de prestatie van SVS bv aan de gesloten overeenkomst te laten beantwoorden;
(b) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin
van dit artikel;
(c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.
10.4 Aansprakelijkheid van SVS bv voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 10.2 en 10.3 is uitdrukkelijk uitgesloten.
10.5 SVS bv is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever dan wel enige derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door Opdrachtgever of enige derde van door SVS bv geleverde of ter beschikking gestelde zaken, producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten.
10.6 SVS bv is niet aansprakelijk voor de schade, die het gevolg is van handelingen of verzuim van derden, die met instemming van Opdrachtgever door SVS bv zijn belast met levering van materialen of met het verrichten van diensten en/of werkzaamheden.
10.7 Opdrachtgever vrijwaart SVS bv voor alle aanspraken van derden ter zake van door SVS bv geleverde/verhuurde zaken en/of door SVS bv verrichte diensten en/of werkzaamheden, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken direct een gevolg zijn van grove nalatigheid van de kant van SVS bv en Opdrachtgever bovendien aantoont dat hem ter geen enkel verwijt treft.
10.8 Buiten de in dit artikel genoemde gevallen rust op SVS bv geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
10.9 Opdrachtgever kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een met SVS bv gesloten overeenkomst slechts inroepen, nadat Opdrachtgever SVS bv deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en SVS bv ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, teneinde SVS bv in staat te stellen daarop adequaat te reageren.
10.10 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij SVS bv meldt.
10.11 Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.

 

11. Omschrijving, tekeningen en illustraties, intellectuele eigendom
11.1 Omschrijvingen (daaronder begrepen afbeeldingen en tekeningen) van zaken, zoals specificaties en door SVS bv opgegeven bijzonderheden, kunnen slechts worden beschouwd als een algemene omschrijving van deze zaken, aan welke omschrijving Opdrachtgever nimmer enig recht kan ontlenen.
11.2 De aan Opdrachtgever verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schema’s, materiaallijsten en overige documentatie blijven eigendom van SVS bv en mogen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SVS bv, geheel of gedeeltelijk, door Opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt dan wel aan derden worden afgegeven door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook.
11.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen houdt de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst geen overdracht in van enig aan SVS bv (of haar toeleveranciers) toekomend recht van intellectuele of industriële eigendom. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de in dit lid bedoelde rechten en zaken zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SVS bv te vervreemden, te bezwaren, te kopiëren, te verveelvoudigen, te openbaren of anderszins te gebruiken of te (doen) exploiteren of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, al dan niet tegen betaling van enige vergoeding.
11.4 Indien de aanbieding van SVS bv niet tot een overeenkomst leidt, zal de aanbieding met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen en alle overige door SVS bv verschafte documentatie op eerste verzoek van SVS bv aan SVS bv worden teruggezonden.
11.5 SVS bv is niet aansprakelijk voor aanspraken en/of vorderingen van derden wegens schending van hun auteurs-, octrooi-, licentie-, merken-, modellen- en andere intellectuele of industriële eigendomsrechten, hoe ook genaamd, in verband met door SVS bv geleverde zaken of verrichte diensten en/of werkzaamheden, indien SVS bv die rechten geschonden mocht hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen, die aan SVS bv door of vanwege Opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. Voor bedoelde aanspraken en/of vorderingen vrijwaart Opdrachtgever SVS bv volledig.

 

12. Hoofdelijkheid
Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of vennootschappen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle op Opdrachtgever ingevolge deze algemene voorwaarden rustende verplichtingen.

 

13. Toepasselijk recht en geschillenregeling
13.1 Op alle overeenkomsten van SVS bv alsmede op alle uit de ten uitvoerlegging daarvan voortvloeiende of daarmee samenhangende geschillen tussen SVS bv en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle uit door SVS bv gesloten overeenkomsten of de ten uitvoerlegging daarvan voortvloeiende geschillen tussen SVS bv en Opdrachtgever zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank te Utrecht, voor zover wettelijke bepalingen zich niet daartegen verzetten.

II. HUUR/TERBESCHIKKINGSTELLING VAN APPARATUUR

 

14. Duur van huurovereenkomst; annulering
14.1 SVS bv verhuurt aan Opdrachtgever de Apparatuur voor de in de huurovereenkomst genoemde initiële periode. Indien SVS bv of Opdrachtgever de huurovereenkomst tegen het einde van deze periode wenst te beëindigen, is de opzeggende partij verplicht aan de andere partij, met inachtneming van de in lid 2 genoemde opzegtermijnen, de huurovereenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de laatste dag van de overeengekomen initiële periode. Indien deze opzegging niet op voormelde wijze is geschied, wordt de huurovereenkomst voor een gelijke periode als de initiële periode tegen de oorspronkelijk overeengekomen huurprijs en overige condities verlengd, hetgeen ook voor elke verdere verlenging geldt. SVS bv en Opdrachtgever hebben alsdan het recht de huurovereenkomst, eveneens met inachtneming van de in lid 2 genoemde opzegtermijnen, door middel van schriftelijke opzegging te beëindigen. De opzegging dient in dat geval te geschieden tegen de laatste dag van een kalendermaand.
14.2 SVS bv en Opdrachtgever dienen ter zake de in lid 1 bedoelde opzegging van de huurovereenkomst de navolgende opzegtermijnen in acht te nemen:

Overeengekomen initiële periode:                     Opzegtermijn:
korter dan drie maanden                                     twee dagen
drie tot en met twaalf maanden                          zeven dagen
langer dan twaalf maanden                                zestig dagen.
14.3 Indien Opdrachtgever voor de terbeschikkingstelling van de Apparatuur de huurovereenkomst annuleert, is Opdrachtgever aan SVS bv verschuldigd:
– alle zogeheten pre-configuratiekosten;
– een bedrag gelijk aan 25% van de totale overeengekomen huursom ter zake van gefixeerde schadeloosstelling, onverminderd het recht van SVS bv om volledige schadeloosstelling te vorderen, indien de totale schade groter is;
– een bedrag van € 25,- ter zake van administratiekosten.

 

15. Huurprijs
15.1 De in de huurovereenkomst genoemde huurprijs is de door Opdrachtgever per overeengekomen periode verschuldigde huurprijs exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. SVS bv behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor alle prijsverhogende factoren (zoals onder meer verzekerings- en onderhoudskosten en belastingen) tussentijds aan Opdrachtgever door te berekenen en dienovereenkomstig tussentijds de huurprijs aan te passen. Het feit dat de Apparatuur om enigerlei reden niet door Opdrachtgever kan worden gebruikt, heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever jegens SVS bv.
15.2 Betaling van de huurprijs dient binnen veertien dagen na ontvangst van de daartoe strekkende factuur van SVS bv plaats te vinden.

 

16. Aflevering, installatie en terbeschikkingstelling van de Apparatuur
16.1 Tenzij anders overeengekomen, levert SVS bv de Apparatuur bij Opdrachtgever af en installeert SVS bv de Apparatuur op de door Opdrachtgever aangewezen plaats. Opdrachtgever stelt SVS bv in staat de Apparatuur af te leveren en zal alle benodigde voorzieningen treffen teneinde SVS bv in staat te stellen aan haar verplichtingen ter te voldoen.
16.2 Alle kosten van transport, aflevering en installatie zijn voor rekening van Opdrachtgever en zullen door SVS bv tegelijk met de eerste huurtermijn aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
16.3 Opdrachtgever is verplicht aan SVS bv een veilige en geschikte installatieplaats ter beschikking te stellen, welke voldoet aan de installatievoorschriften van SVS bv. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat de installatieplaats op het met Opdrachtgever overeengekomen installatie-tijdstip voor SVS bv gereed en beschikbaar is. Opdrachtgever zal op eigen kosten zorgen voor eventuele voor de installatie benodigde elektrische aansluitingen en overige voorzieningen. Opdrachtgever is in het kader van de aflevering en installatie van de Apparatuur verplicht (gegevens)bestanden veilig te stellen (al dan niet door deze te kopiëren) teneinde beschadiging of verlies van (gegevens)bestanden te vermijden. SVS bv is nimmer aansprakelijk voor verlies of beschadiging van (gegevens)bestanden.
16.4 Na installatie van de Apparatuur zal SVS bv de Apparatuur aan een door SVS bv gehanteerde standaardtest onderwerpen. Indien deze standaardtest slaagt, wordt Opdrachtgever geacht de Apparatuur te hebben geaccepteerd en goedgekeurd, tenzij Opdrachtgever binnen achtenveertig uur nadat de standaardtest door SVS bv is uitgevoerd SVS bv schriftelijk van gebreken in of aan de Apparatuur op de hoogte stelt.

 

17. Gebruik van de Apparatuur
17.1 Opdrachtgever zal de Apparatuur als een goed huisvader gebruiken overeenkomstig de bestemming van de Apparatuur en de daarbij behorende gebruiksinstructie. Opdrachtgever verklaart zich bekend met de werking van de Apparatuur en verplicht zich gebruikers van de Apparatuur dienovereenkomstig te instrueren. Opdrachtgever zal de Apparatuur voorts uitsluitend gebruiken op locaties die geschikt zijn voor opslag en/of gebruik van de Apparatuur volgens normale richtlijnen of specifieke richtlijnen van de leverancier van de Apparatuur (temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie, beschadiging etc.) en die veilig zijn en waar de Apparatuur is beschermd tegen ongeoorloofd gebruik, beschadiging en/of diefstal.
17.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SVS bv:
(a) aan de Apparatuur op enigerlei wijze additionele accessoires, technische hulpmiddelen of andere apparatuur, al dan niet van Opdrachtgever, te (doen) aansluiten en/of enige wijziging, van welke aard dan ook, aan te brengen in de door SVS bv geïnstalleerde Apparatuur dan wel de Apparatuur op enigerlei wijze door middel van een aard- of nagelvaste verbinding te verbinden met enige onroerende zaak of de Apparatuur in te bouwen of anderszins te bevestigen zodanig dat de Apparatuur daarvoor permanent gemodificeerd dient te worden;
(b) de Apparatuur geheel of gedeeltelijk aan derden onder te verhuren en/of op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk aan derden ter beschikking te stellen of door derden te laten gebruiken;
(c) de Apparatuur voor andere doeleinden dan de overeengekomen doeleinden te gebruiken.

 

18. Onderhoud van de Apparatuur; helpdeskservice
18.1 Opdrachtgever is verplicht de Apparatuur voor eigen rekening in goede staat van onderhoud en bedrijfsklare conditie te houden, de door de leverancier van de Apparatuur vastgestelde garantiebepalingen stipt na te leven en alle noodzakelijke reparaties en onderhoudswerkzaamheden door deskundigen te laten verrichten. Opdrachtgever is voorts verplicht voor eigen rekening en voor de duur van de overeenkomst ter zake van de Apparatuur een onderhoudscontract te sluiten met de leverancier van de Apparatuur en/of met SVS bv. Opdrachtgever zal SVS bv op diens eerste verzoek inzage verschaffen in dit onderhoudscontract en overigens alle door de leverancier of door SVS bv te geven aanwijzingen ter zake van het onderhoud van de Apparatuur stipt opvolgen.
18.2 Indien Opdrachtgever ter zake van de Apparatuur met SVS bv een onderhouds- of service-overeenkomst heeft gesloten, heeft Opdrachtgever recht gebruik te maken van de helpdeskservice van SVS bv (bereikbaar tijdens kantooruren met uitzondering van erkende feestdagen). De helpdeskservice wordt door SVS bv in samenwerking met de fabrikant van de Apparatuur uitgevoerd.
18.3 In geval van schade aan de Apparatuur, om welke reden dan ook ontstaan, is Opdrachtgever verplicht SVS bv hiervan onverwijld in kennis te stellen en alle aanwijzingen van SVS bv ter zake van het schadevoorval stipt op te volgen.

 

19. Retourzending van Apparatuur
Zodra en indien de Apparatuur dient te worden geretourneerd, dient de Apparatuur in goede staat, compleet en in de originele verpakking aan SVS bv geretourneerd te worden. Indien de Apparatuur of onderdelen daarvan zijn beschadigd of onderdelen ontbreken zal SVS bv
de beschadiging en/of de beschadigde of ontbrekende onderdelen tegen reparatie- en/of vervangingswaarde aan Opdrachtgever in rekening brengen.

 

20. Inspectie van de Apparatuur
20.1 Opdrachtgever zal SVS bv of een door SVS bv aan te wijzen derde te allen tijde tijdens kantooruren toegang verlenen tot de plaats of plaatsen waar zich de Apparatuur bevindt teneinde SVS bv of genoemde derde in staat te stellen de Apparatuur te inspecteren.
20.2 Opdrachtgever zal in de in artikel 7.2 genoemde gevallen voor eigen rekening alle maatregelen nemen, welke noodzakelijk zijn om de rechten van SVS bv ter zake van de Apparatuur te handhaven. Opdrachtgever zal meer in het bijzonder derden, welke enige aanspraak op de Apparatuur menen te kunnen doen gelden dan wel de vrije beschikking door Opdrachtgever en/of SVS bv over de Apparatuur op enigerlei wijze dreigen aan te tasten, informeren over de tussen Opdrachtgever en SVS bv bestaande overeenkomst alsmede omtrent de (eigendoms)rechten van SVS bv ter zake van de Apparatuur.
20.3 Indien Opdrachtgever tekortschiet in de in lid 2 bedoelde verplichting is SVS bv gerechtigd zonder voorafgaand overleg met Opdrachtgever op kosten en voor rekening van Opdrachtgever de door SVS bv voor handhaving van haar rechten ter zake van de Apparatuur noodzakelijk geachte maatregelen te nemen.

 

21. Tussentijdse beëindiging huurovereenkomst
21.1 In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst wegens één van de in artikel 7 genoemde gevallen, zijn de op dat moment nog resterende huurtermijnen in hun geheel en onmiddellijk opeisbaar. SVS bv behoudt in dat geval voorts alle rechten om de ter zake van de beëindiging van de overeenkomst gemaakte kosten en/of geleden schade op Opdrachtgever te verhalen.
21.2 SVS bv is in geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst gerechtigd onmiddellijke afgifte van de Apparatuur te vorderen en Opdrachtgever machtigt hierbij SVS bv onvoorwaardelijk en onherroepelijk om de plaats(en) waar de Apparatuur zich bevindt, te betreden zodat SVS bv zich weer in het bezit van de Apparatuur kan stellen.
21.3 Onverminderd het in lid 2 bepaalde is Opdrachtgever verplicht bij beëindiging van de overeenkomst op zijn kosten de Apparatuur in goede staat af te leveren aan SVS bv of een door SVS bv aan te wijzen derde. Transportkosten zijn in dit geval voor rekening van Opdrachtgever.

 

22. Overdracht van rechten uit de huurovereenkomst
22.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SVS bv de aan Opdrachtgever krachtens de huurovereenkomst toekomende rechten aan enige derde te vervreemden en/of over te dragen of met enig beperkt recht te bezwaren, noch met enige derde een overeenkomst aan te gaan waarbij Opdrachtgever zich tot het verrichten van voornoemde rechtshandelingen verplicht.
22.2 SVS bv is gerechtigd haar rechten uit de huurovereenkomst, de Apparatuur, alsmede de aan SVS bv overigens ter zake van de Apparatuur toekomende rechten geheel of ten dele aan derden te vervreemden en/of over te dragen of tot zekerheid te verpanden. In geval van overdracht van rechten uit de huurovereenkomst en/of van de Apparatuur zal de verkrijger jegens Opdrachtgever alle rechten van SVS bv ingevolge de huurovereenkomst kunnen uitoefenen. Opdrachtgever verbindt zich alle door SVS bv voor de vervreemding en/of verpanding van de rechten uit de huurovereenkomst en/of de Apparatuur noodzakelijk geachte medewerking te verlenen en Opdrachtgever zal voorts alle rechten van de verkrijger en/of pandhouder erkennen en zijn verplichtingen jegens hen nakomen als waren zij verhuurder. Ongeacht de overdracht en/of verpanding door SVS bv van de rechten uit de huurovereenkomst en/of de Apparatuur aan derden, kan Opdrachtgever uitsluitend SVS bv aanspreken ter zake van haar verplichtingen uit de huurovereenkomst.

 

23. Software-licenties
23.1 Indien de verhuur van Apparatuur gepaard gaat met de verstrekking aan Opdrachtgever van een licentie tot gebruik van software (al dan niet op de Apparatuur geïnstalleerd), is Opdrachtgever verplicht zich stipt te houden aan de voorwaarden voor gebruik van de software, zoals deze door de rechthebbende tot de software respectievelijk de licentiegever worden gehanteerd.
23.2 Indien Opdrachtgever te eniger tijd de Apparatuur van SVS bv koopt en in eigendom verwerft, eindigt het recht van Opdrachtgever om gebruik te maken van door SVS bv aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde (en al dan niet op de Apparatuur geïnstalleerde) software. Opdrachtgever is in dat geval verplicht (al dan niet via SVS bv) met de desbetreffende licentiegever een (nieuwe)licentieovereenkomst ter zake van de software te sluiten.

III. VERKOOP EN LEVERING VAN APPARATUUR EN/OF ANDERE ROERENDE ZAKEN/VERRICHTEN VAN DIENSTEN

24. Prijzen
24.1 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de in onder meer catalogi, prijslijsten en advertenties vermelde prijzen van SVS bv netto en exclusief BTW. De prijzen van SVS bv gelden voor de in de orderbevestiging genoemde prestatie of leveringsomvang. Meer of bijzondere prestaties worden afzonderlijk berekend.
24.2 De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op levering af het magazijn van SVS bv. Kosten van het transport, verzending en montage of installatie zijn niet in de prijs inbegrepen en worden apart in rekening gebracht.
24.3 SVS bv heeft het recht alle prijsverhogende factoren – waaronder mede worden verstaan verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabrieks)prijzen van toeleveranciers, alsmede wijzigingen in de valutaverhoudingen – die zijn ontstaan na het doen van de aanbieding respectievelijk de totstandkoming van de overeenkomst, aan Opdrachtgever te berekenen.
24.4 Opdrachtgever is gedurende drie werkdagen na kennisneming van de prijsverhoging gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden te verklaren, bij gebreke van welke verklaring de prijsverhoging door Opdrachtgever wordt geacht te zijn geaccepteerd en te zijn goedgekeurd.

25. Levering en levertijd/tijdstip(pen) verrichten van diensten
25.1 Levering geschiedt in beginsel franco. SVS bv bepaalt de keuze van het vervoermiddel waarmee de af te leveren zaken worden geleverd. De feitelijke aflevering vindt plaats op de meest nabij het werk of magazijn van Opdrachtgever gelegen plaats, die het vervoermiddel veilig en langs een voor dat vervoermiddel geschikte weg kan bereiken en verlaten.
25.2 Opdrachtgever is verplicht zo snel mogelijk na aankomst van het vervoermiddel voor lossing van de zaken zorg te dragen. Daarbij zal Opdrachtgever een normale lostijd in acht nemen en voldoende geschikt personeel en materieel inzetten. Bij de lossing dient
Opdrachtgever de aanwijzingen van SVS bv (dan wel de door SVS bv ingeschakelde vervoerder) in acht te nemen.
25.3 Bij franco levering dient de Opdrachtgever zichtbare tekorten of beschadigingen direct op de afleveringsbon of het vervoersdocument te laten aantekenen, dan wel door de expediteur daarvan proces-verbaal te laten opmaken. Indien de zaken franco worden
geleverd aan een derde die deze zaken houdt voor Opdrachtgever, dan is Opdrachtgever verplicht de in dit artikel genoemde controle te doen uitvoeren binnen 24 uur nadat die derde de zaken voor hem heeft ontvangen.
25.4 Bij levering af magazijn of fabriek dient Opdrachtgever onmiddellijk na levering de zaken te controleren, om te beoordelen of deze voldoen aan de overeenkomst, met name voor wat betreft de bepaaldheid van de zaken, de kwantiteit alsmede de overeengekomen kwaliteitseisen.
25.5 Eventuele klachten dient Opdrachtgever binnen drie dagen na de in de leden 3 en 4 van dit artikel bedoelde controle schriftelijk aan SVS bv kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt de zaken in goede staat en vrij van gebreken te
hebben ontvangen.
25.6 Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van SVS bv nauwkeurig aan te geven wanneer en waar – binnen Nederland – de door SVS bv te leveren zaken respectievelijk de door SVS bv te verrichten diensten dienen te worden afgeleverd respectievelijk
dienen te worden verricht. Opdrachtgever is verplicht alle door SVS bv met het oog op verzending van de zaken respectievelijk de verrichting van werkzaamheden gewenste informatie te verstrekken.

 

26. Garanties
26.1 Tenzij anders overeengekomen verstrekt SVS bv op aan Opdrachtgever geleverde zaken een garantie die geldt voor een periode van dertig (30) dagen, te rekenen vanaf de datum van aflevering, onverminderd het bepaalde in artikel 10 van deze algemene
voorwaarden omtrent aansprakelijkheid van SVS bv.
26.2 Elke aanspraak op garantie vervalt indien Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SVS bv wijzigingen in of reparaties aan de zaken verricht of door derden laat verrichten dan wel indien de zaken voor andere dan de overeengekomen doeleinden worden of zijn gebruikt of anderszins door Opdrachtgever op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.
26.3 Ten aanzien van alle zaken, die door SVS bv van derden zijn of worden betrokken alsmede ten aanzien van alle diensten en/of werkzaamheden die in opdracht van SVS bv door derden worden uitgevoerd, zal SVS bv niet tot enig verder strekkende garantie
gehouden zijn dan tot die welke SVS bv van de desbetreffende derden ter heeft verkregen.
26.4 De garantie omvat uitsluitend het gratis herstel of het gratis vervangen van onderdelen, zulks naar keuze van SVS bv. SVS bv is gerechtigd de herstel- en vervangingswerkzaamheden door een door haar aan te wijzen deskundige derde te laten uitvoeren.
26.5 De garantie geldt uitsluitend voor Opdrachtgever zelf en is van toepassing op defecten, uitsluitend veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. De garantie geldt niet in geval van normale slijtage en van schade die is ontstaan als
gevolg van ongevallen, alsmede in geval van door Opdrachtgever of derden aangebrachte wijzigingen in materiaal of constructie, nalatigheid of ondeskundige behandeling, alsmede in geval dat de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. SVS bv behoudt zich het recht voor om, bij de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van enige door haar afgegeven garantie, aanpassingen in de te herstellen zaken aan te brengen.

27. Eigendomsvoorbehoud
27.1 SVS bv behoudt zich de eigendom voor van alle aan Opdrachtgever geleverde zaken, zolang Opdrachtgever niet alle vorderingen van SVS bv uit hoofde van enige overeenkomst van leveranties van zaken of verrichting van diensten of werkzaamheden volledig heeft voldaan, daaronder begrepen vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst.
27.2 Zolang Opdrachtgever nog geen eigenaar van de door SVS bv geleverde zaken is, is Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SVS bv niet gerechtigd de zaken te vervreemden, te bezwaren of anderszins op enigerlei wijze over de zaken te beschikken, behoudens in de normale bedrijfsuitoefening van Opdrachtgever.

Somers Voet Service BV
Cursusvoorwaarden

Voor bij- en nascholingen van SVS-bv

 

1. Inschrijving
U kunt zich alleen schriftelijk aanmelden voor een bij- en nascholing.
a. Na inschrijving van de deelnemer geldt de volgende wettelijke regeling: de annuleringsregeling is van kracht na de wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

 

2. Aantal toe te laten cursisten
Het maximaal aantal deelnemers staat bij de betreffende cursus vermeld. SVS-bv is gemachtigd bij een overschrijding van het aantal deelnemers een wachtlijst aan te leggen in volgorde van binnenkomst van de formulieren.

 

3. Certificering
Deelnemers aan de bij- en nascholing ontvangen aan het einde van de laatste dag een certificaat als bewijs van deelname, met daarop vermeld het aantal SBU. (Studie Belasting Uren)

 

4. Afgelasting van de cursus
SVS-bv houdt zich het recht voor een cursus te annuleren bij gebrek aan voldoende deelnemers of vanwege redenen van overmacht. In dit geval wordt 100% van cursusgeld geretourneerd.

 

5. Geheimhouding

Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de docenten.
De cursist is verplicht alle persoonlijke gegevens over patiënten en anderen die hem/haar in het kader van de cursus worden toevertrouwd op dezelfde wijze als vertrouwelijk te beschouwen als wanneer de gegevens hem/haar in de eigen beroepsuitoefening als podotherapeut direct worden meegedeeld. Op dergelijke gegevens zijn het medisch beroepsgeheim van toepassing.
a) Alle informatie die door cursist verstrekt wordt is vertrouwelijk voor
het opleidingsinstituut, haar medewerkers en de docenten.
b) Alle documentatie zal voor de duur van 2 jaar worden bewaard.

 

6. Aansprakelijkheid
SVS-bv is niet aansprakelijk voor geleden schade, een en andere opgevat in de meest uitgebreide zin, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verzorgen van de nascholing of voor praktijktoepassingen van hetgeen u in de cursus wordt meegedeeld noch voor eventuele gevolgschade.

 

7. Gebruik cursusmateriaal
Het aan u ter beschikking gestelde cursusmateriaal mag niet worden vermenigvuldigd noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan welke binnen het kader van de cursus zijn gesteld.

 

8. Betalings- en annuleringstermijn
a) De betaling geschiedt bij inschrijving.
b) Bij annulering na 14 dagen na aanmelding bent u 10% van het deelnamekosten verschuldigd als administratie kosten.
c) Bij annulering binnen 10 dagen voor aanvang van de cursus wordt 70% van deelnamekosten in rekening gebracht. In geval van volledige annulering binnen 48 uur voor aanvang van de cursus zien wij ons genoodzaakt 100% van de deelnamekosten in rekening te brengen.
d) Bij het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen van het cursusgeld zal na drie maanden SVS-bv genoodzaakt zijn een incassobureau in te schakelen.

Somers Voet Service BV
Congres Voorwaarden

1. Inschrijving
U kunt zich alleen inschrijven via de website www.svs-bv.nl. Bij inschrijving geeft men aan, dat men akkoord gaat met de congresvoorwaarden.
a) Na inschrijving van de deelnemer geldt de volgende wettelijke regeling: de annuleringsregeling is van kracht na de wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

 

2. Kosten
De inschrijvingskosten zijn per congres verschillend en staan vermeld bij de aankondiging.

 

3. Aantal toe te laten congresgangers
Het maximaal aantal deelnemers wordt door SVS-bv vastgesteld.

 

4. Certificering
Deelnemers aan het congres ontvangen aan het einde van de dag een certificaat als bewijs van deelname, met daarop vermeld het aantal toegekende punten van de cie. Deskundigheidsbevordering van de beroepsverenigingen.

 

5. Geheimhouding

Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de docenten.
De congresganger is verplicht alle persoonlijke gegevens over patiënten en anderen die hem/haar in het kader van het congres worden toevertrouwd op dezelfde wijze als vertrouwelijk te beschouwen als wanneer de gegevens hem/haar in de eigen beroepsuitoefening als arts/therapeut direct worden meegedeeld. Op dergelijke gegevens zijn het medisch beroepsgeheim van toepassing.
a) Alle informatie die door klanten/congresganger verstrekt wordt is vertrouwelijk voor
het opleidingsinstituut, haar medewerkers en de docenten.
b) Alle documentatie zal voor de duur van 2 jaar worden bewaard.

 

6. Aansprakelijkheid
SVS-bv is niet aansprakelijk voor geleden schade, een en andere opgevat in de meest uitgebreide zin, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verzorgen van het congres of voor praktijktoepassingen van hetgeen u in het congres wordt meegedeeld noch voor eventuele gevolgschade.

 

7. Gebruik congresmateriaal
Het aan u ter beschikking gestelde congresmateriaal mag niet worden vermenigvuldigd noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan welke binnen het kader van de congres zijn gesteld.

 

8. Betalings- en annuleringstermijn
a) De betaling geschiedt bij inschrijving.

b) Annulering zal uitsluitend schriftelijk kunnen gebeuren

c) Bij annulering na 10 dagen na aanmelding bent u 20% van de inschrijvingskosten verschuldigd als administratie kosten. Bij berekening van administratie kosten zal geen rekening gehouden worden met voorinschrijving.

d) Bij annulering binnen 20 dagen voor aanvang van het congres wordt geen restitutie meer verleend. Annulering kan uitsluitend schriftelijk gebeuren.

e) Bij het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen van het congresgeld zal na drie maanden door SVS-bv een incassobureau ingeschakeld worden, waarbij de daaraan verbonden kosten zullen worden doorberekend aan debiteur.

#iguru_infobox_669f73531d0e7 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_669f73531d0e7 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_669f73531d0e7 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_669f73531d0e7 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_669f73531d0e7 .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_669f73531d0e7 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_669f73531d0e7 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_669f73531d0e7:hover .infobox_wrapper { background-color: #ff6d34; }#iguru_infobox_669f73531d0e7 .infobox_wrapper { background-image: url(https://svs-bv.nl/wp-content/uploads/2019/09/icon-box_bg-01.png); background-position: left top; background-repeat: no-repeat; }#iguru_infobox_669f73531d0e7 .infobox_wrapper { padding-top: 28px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 41px !important;padding-left: 15px !important;border-radius: 5px !important; }#iguru_infobox_669f73531d0e7 .infobox_icon_container { margin-bottom: 10px !important; }#iguru_infobox_669f73531d0e7 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 35px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_669f73531d0e7:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_669f73531d7b4 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_669f73531d7b4 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_669f73531d7b4 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_669f73531d7b4 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_669f73531d7b4 .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_669f73531d7b4 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_669f73531d7b4 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_669f73531d7b4:hover .infobox_wrapper { background-color: #ff6d34; }#iguru_infobox_669f73531d7b4 .infobox_wrapper { background-image: url(https://svs-bv.nl/wp-content/uploads/2019/09/icon-box_bg-02.png); background-position: left top; background-repeat: no-repeat; }#iguru_infobox_669f73531d7b4 .infobox_wrapper { padding-top: 28px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 41px !important;padding-left: 15px !important;border-radius: 5px !important; }#iguru_infobox_669f73531d7b4 .infobox_icon_container { margin-bottom: 10px !important; }#iguru_infobox_669f73531d7b4 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_669f73531d7b4:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_669f73531dcc2 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_669f73531dcc2 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_669f73531dcc2 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_669f73531dcc2 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_669f73531dcc2 .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_669f73531dcc2 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_669f73531dcc2 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_669f73531dcc2:hover .infobox_wrapper { background-color: #ff6d34; }#iguru_infobox_669f73531dcc2 .infobox_wrapper { background-image: url(https://svs-bv.nl/wp-content/uploads/2019/09/icon-box_bg-03.png); background-position: left top; background-repeat: no-repeat; }#iguru_infobox_669f73531dcc2 .infobox_wrapper { padding-top: 28px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 41px !important;padding-left: 15px !important;border-radius: 5px !important; }#iguru_infobox_669f73531dcc2 .infobox_icon_container { margin-bottom: 10px !important; }#iguru_infobox_669f73531dcc2 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_669f73531dcc2:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_669f73532d8fa .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_669f73532d8fa .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_669f73532d8fa .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_669f73532d8fa .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_669f73532d8fa .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_669f73532d8fa .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_669f73532d8fa .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_669f73532d8fa:hover .infobox_wrapper { background-color: #ff6d34; }#iguru_infobox_669f73532d8fa .infobox_wrapper { background-image: url(https://svs-bv.nl/wp-content/uploads/2019/09/icon-box_bg-01.png); background-position: left top; background-repeat: no-repeat; }#iguru_infobox_669f73532d8fa .infobox_wrapper { padding-top: 28px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 41px !important;padding-left: 15px !important;border-radius: 5px !important; }#iguru_infobox_669f73532d8fa .infobox_icon_container { margin-bottom: 10px !important; }#iguru_infobox_669f73532d8fa .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 35px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_669f73532d8fa:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_669f73532dc61 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_669f73532dc61 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_669f73532dc61 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_669f73532dc61 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_669f73532dc61 .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_669f73532dc61 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_669f73532dc61 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_669f73532dc61:hover .infobox_wrapper { background-color: #ff6d34; }#iguru_infobox_669f73532dc61 .infobox_wrapper { background-image: url(https://svs-bv.nl/wp-content/uploads/2019/09/icon-box_bg-02.png); background-position: left top; background-repeat: no-repeat; }#iguru_infobox_669f73532dc61 .infobox_wrapper { padding-top: 28px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 41px !important;padding-left: 15px !important;border-radius: 5px !important; }#iguru_infobox_669f73532dc61 .infobox_icon_container { margin-bottom: 10px !important; }#iguru_infobox_669f73532dc61 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_669f73532dc61:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_669f73532df6a .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_669f73532df6a .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_669f73532df6a .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_669f73532df6a .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_669f73532df6a .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_669f73532df6a .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_669f73532df6a .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_669f73532df6a:hover .infobox_wrapper { background-color: #ff6d34; }#iguru_infobox_669f73532df6a .infobox_wrapper { background-image: url(https://svs-bv.nl/wp-content/uploads/2019/09/icon-box_bg-03.png); background-position: left top; background-repeat: no-repeat; }#iguru_infobox_669f73532df6a .infobox_wrapper { padding-top: 28px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 41px !important;padding-left: 15px !important;border-radius: 5px !important; }#iguru_infobox_669f73532df6a .infobox_icon_container { margin-bottom: 10px !important; }#iguru_infobox_669f73532df6a .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_669f73532df6a:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }